Kwaliteit & Pedagogiek

 1. Kwaliteit wordt getoetst

  De kwaliteit van onze dienstverlening wordt jaarlijks getoetst door toezichthouders van de GGD. Op de locatiepagina’s van onze website, en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang zijn deze inspectierapporten te vinden.

 2. Kwaliteitsmanagementsysteem

  Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren, bijstellen en verbeteren. Want wij willen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze opvanglocaties en bij gastouders.

 3. Stichting zonder winstoogmerk

  Kind & Co is een stabiele, evenwichtige, gezonde organisatie zonder winstoogmerk. Wat we verdienen komt ten goede aan ons primaire proces: het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Kwaliteit

Bij Kind & Co is kwaliteit een continu verbeterproces; daarom werken we met een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren, bijstellen en verbeteren. Want wij willen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze opvanglocaties en bij gastouders. Bovendien willen wij dat u uw kind met een gerust hart aan onze zorgen toevertrouwt. Dit is de eerste prioriteit van onze pedagogisch medewerkers en gastouders, samen met hun leidinggevenden.

Kaders en toetsing

Onze dienstverlening wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en de afspraken die gemaakt zijn door de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, BOINK en Sociaal Werk Nederland : de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt jaarlijks getoetst door toezichthouders van de GGD. Op de locatiepagina’s van onze website, en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang zijn deze inspectierapporten te vinden. Daarnaast wordt de doeltreffendheid van onze werkwijzen en afspraken jaarlijks getoetst met behulp van een interne audit.

Pedagogiek

Samen met ouders en andere betrokkenen willen wij een veilige omgeving scheppen, waarin kinderen kunnen groeien. Door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken, bieden wij mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. In ons pedagogische beleids- en werkplan staat beschreven hoe Kind & Co in samenspraak met de ouders kindvriendelijke omstandigheden en de beste begeleiding biedt.

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid verwoordt onze pedagogische visie en biedt kaders voor de wijze waarop wij de dienstverlening naar kinderen en ouders willen vorm geven. In dit beleid zijn uitgangspunten en basisdoelen van de opvang vastgelegd, die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen in onze kindercentra, op de peutergroepen en bij gastouders. De praktische vertaling van dit beleid vindt u terug in het pedagogisch werkplan van de locatie. Deze zijn te vinden op de locatiepagina’s.

 1. Werkwijze

  Bij professionele opvang van kinderen komt veel kijken. Om aan de verwachtingen van ouders, externe normen en onze eigen “kwalitatief hoge lat” te kunnen voldoen, moeten afspraken worden gemaakt. Wij hebben informatie over onze werkwijze en onderwerpen die gerelateerd zijn aan de opvang van de kinderen gebundeld in het kennismakingsboekje “Welkom bij Kind & Co”. Samen met de Algemene voorwaarden  is dit boekje onlosmakelijk verbonden met de plaatsingsovereenkomst die ouders ontvangen wanneer hun kind(eren) naar één van onze opvanglocaties gaat. Deze documenten zijn in te zien door op de bovenstaande blauwe knoppen te klikken.

 2. Personenregister kinderopvang

  Om te garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt geen strafbare feiten heeft gepleegd, die bezwaarlijk of belemmerend zijn bij het werken met kinderen, bestaat de continue screening. Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dat geldt voor alle kinderopvangmedewerkers, gastouders, huisgenoten van gastouders, maar ook vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en vaste bezoekers van gastouders. Alleen als zij geen strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen zij in dit register staan en alleen geregistreerden in het register mogen in de kinderopvang werkzaam zijn.

  Mocht u meer informatie willen ontvangen over het personenregister kinderopvang dan kunt u, binnen Kind & Co, contact opnemen met Ellen van Dijk via 030-7607793 (zij is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag). Ook kunt u meer informatie vinden op de website van DUO: https://duo.nl/campagne/personenregister-kinderopvang.jsp

 3. Veiligheid

  Veiligheid

  Kind & Co besteedt veel zorg en aandacht aan een veilige en gezonde speelomgeving voor kinderen, zodat zij onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons beleid Veiligheid & Gezondheid biedt hier de kaders voor en is onder andere gebaseerd op richtlijnen van de GGD, een hygiënecode voor voedselveiligheid en de verordeningen van brandweer en gemeente. Om ernstige ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen, beschrijven we de voornaamste risico’s (bijv. verslikking, verbranding, beknelling) en welke maatregelen nemen om deze tot een minimum te beperken. Werkwijzen en genomen maatregelen worden besproken en geëvalueerd. Zo is er blijvende aandacht voor veiligheid. Ook de GGD en brandweer besteden aandacht aan veiligheid en gezondheid tijdens hun jaarlijkse locatie bezoeken. Het GGD inspectierapport van de locatie kunt u vinden op onze website bij de betreffende locatie.

 4. Gezondheid

  Kind & Co besteedt veel zorg en aandacht aan de gezondheid en hygiëne op de locaties. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de GGD en werken we met een Hygiënecode. Deze afspraken en richtlijnen hebben we in ons beleid Veiligheid & Gezondheid vastgelegd. Hierin staat beschreven wat de voornaamste risico’s zijn en welke maatregelen wij hierop nemen. Zo is er blijvende aandacht voor de gezondheid en hygiëne.

  In het kennismakingsboekje ‘Welkom bij Kind & Co’ staat uitgebreid beschreven hoe wij aandacht besteden aan de gezondheid en hygiëne op de locaties. Hieronder zijn enkele belangrijke onderwerpen uitgelicht:

   • Ziekte
    Bij ziekte hanteren wij de richtlijnen van de GGD. In de volgende bijlages vindt u informatie over o.a. medicijnen en ziekte op de opvang: Ziekte, medicijnen e.d. op de opvang en vaccinatiebeleid.
   • Medicijnen en medische handelingen
    Kinderen krijgen in principe geen koorts onderdrukkende middelen. Wanneer er tijdens opvangtijd toch medicijnen moeten worden toegediend, vullen ouders hiervoor een toestemmingsformulier met informatie over de toediening van de medicatie in. Indien uw kind tijdens opvangtijd medische handelingen nodig heeft, worden er hiervoor met u aparte afspraken gemaakt.
   • Voedingsbeleid
    Ons voedingsbeleid is gebaseerd op adviezen van het Voedingscentrum, het RIVM en een aantal consultatiebureaus in ons werkgebied. In ons voedingsmiddelenaanbod kiezen we voor producten met meer vezels en minder zout, suiker en vet.
 5. Klanttevredenheid

  Tevreden ouders en kinderen zijn ons doel. De input van ouders en kinderen over de opvang helpen ons onze dienstverlening op maat aan te bieden. Maar.. er is altijd ruimte voor verbetering. Wij zijn ons hiervan bewust en wij zijn hierdoor alert op signalen die ons helpen onze dienstverlening te optimaliseren.

  Inspiratie en advies
  Wij zijn alert op mogelijke verbeteringen van de opvang, onze service of van de bedrijfsvoering. We staan open voor inspiratie en advies en letten daarbij op signalen die wij van onze klanten krijgen. Deze signalen ontvangen wij op verschillende manieren:

  • Ouders geven direct feedback aan onze medewerkers. Wij horen graag uw enthousiasme over de opvang van uw kind. Maar ook uw suggesties en inspiratie voor verbeteringen pakken wij zorgvuldig op.
  • Wij houden regelmatig klanttevredenheids- en behoeftenonderzoeken. Organisatiebreed wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een extern bureau.
  • Een ouder die zijn of haar ongenoegen via een formele weg wil uiten, kan dit doen volgens de klachtenprocedure van Kind & Co. Zie voor meer informatie het kopje klachten hieronder.
 6. Klachten

  Natuurlijk doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is over de dienstverlening die wij aanbieden. Toch kan het gebeuren dat er bij een ouder onvrede ontstaat. Daarvoor heeft Kind & Co een klachtenregeling.

  Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u zich voor informatie, advies of mediation wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Het adres en reglement kunt u vinden op hun website.