Kwaliteit van onze opvang | Kind & Co

Kwaliteit van onze opvang

Onze dienstverlening wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en de afspraken die gemaakt zijn door de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, BOINK en Sociaal Werk Nederland: de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang. Al onze opvanglocaties voldoen vanzelfsprekend aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Kwaliteit is een continu verbeterproces

Wij willen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze opvanglocaties en bij gastouders en dat u uw kind met een gerust hart aan onze zorgen toevertrouwt. Dit is de eerste prioriteit van onze pedagogisch medewerkers en gastouders, samen met hun leidinggevenden. Daarom is kwaliteit een continu verbeterproces en werken we met een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en onze werkwijzen periodiek evalueren, bijstellen en verbeteren.

Inspectie door de GGD

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt jaarlijks getoetst door toezichthouders van de GGD. Dit gebeurt voor iedere locatie afzonderlijk. Via de locatiepagina van uw locatie en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang is dit rapport te vinden. U kunt uw locatie snel zoeken via onze locatiezoeker.

Interne audits

Door middel van interne audits verbeteren wij onze processen waardoor de kwaliteit verhoogd wordt. Het team dat de interne audits afneemt bestaat uit medewerkers van onze organisatie. Tijdens de interne audits evalueren we het huidige beleid met medewerkers op onze locaties: wat werkt niet, maar ook wat werkt wel. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn kinderparticipatie, ouderbetrokkenheid en het activiteitenaanbod. Deze waardevolle informatie gebruiken we voor het verbeteren van ons beleid.

Maatschappelijke kinderopvang

Wij zijn een kinderopvangorganisatie met een maatschappelijk hart. Dat betekent dat wij geen aandeelhouders of winstoogmerk hebben. Ieder kind geven wij de ruimte en voor ieder kind willen we gelijke kansen. Waar nodig bieden we kinderen extra ondersteuning. We staan middenin de samenleving en werken nauw samen met partners in de wijk, zoals scholen en consultatiebureaus.

Om te kunnen garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt geen strafbare feiten heeft gepleegd, die bezwaarlijk of belemmerend zijn voor het werken met kinderen, bestaat een continue screening. Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dat geldt voor alle kinderopvangmedewerkers, gastouders, huisgenoten van gastouders, vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten, taxichauffeurs en vaste bezoekers van gastouders. Alleen als zij geen strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen zij in dit register staan en alleen geregistreerden in het register mogen in de kinderopvang werkzaam zijn.

Kind & Co besteedt veel zorg en aandacht aan een veilige en gezonde speelomgeving voor kinderen. Zo kunnen zij onbezorgd spelen en zich optimaal ontwikkelen. Ons beleid Veiligheid & Gezondheid biedt hier de kaders voor en is onder andere gebaseerd op richtlijnen van de GGDen de verordeningen van brandweer en gemeente. Om ernstige ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen, beschrijven we de voornaamste risico’s (bijv. verslikking, verbranding, beknelling) en welke maatregelen nemen om deze tot een minimum te beperken. Werkwijzen en genomen maatregelen worden besproken en geëvalueerd. Zo is er blijvende aandacht voor veiligheid. Dit beleid Veiligheid & Gezondheid (en het locatie-specifieke plan) is in te zien op de betreffende locatie van uw kind. Ook de GGD en brandweer besteden aandacht aan veiligheid en gezondheid tijdens hun jaarlijkse locatie bezoeken. Het GGD inspectierapport van de locatie kunt u vinden op onze website bij de betreffende locatie. U kunt uw locatie snel zoeken via onze locatiezoeker.

Kind & Co besteedt veel zorg en aandacht aan de gezondheid en hygiëne op de locaties. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de GGD en werken we met een Hygiënecode. Deze afspraken en richtlijnen hebben we in ons beleid Veiligheid & Gezondheid vastgelegd. Hierin staat beschreven wat de voornaamste risico’s zijn en welke maatregelen wij hierop nemen. Zo is er blijvende aandacht voor de gezondheid en hygiëne.

In het kennismakingsboekje ‘Welkom bij Kind & Co’ staat uitgebreid beschreven hoe wij aandacht besteden aan de gezondheid en hygiëne op de locaties. Hieronder zijn enkele belangrijke onderwerpen uitgelicht:

 • Ziekte
  Bij ziekte hanteren wij de richtlijnen van de GGD. In de volgende bijlages vindt u informatie over o.a. medicijnen en ziekte op de opvang: Ziekte, medicijnen e.d. op de opvang en vaccinatiebeleid.
 • Medicijnen en medische handelingen
  Kinderen krijgen in principe geen koorts onderdrukkende middelen. Wanneer er tijdens opvangtijd toch medicijnen moeten worden toegediend, vullen ouders hiervoor een toestemmingsformulier met informatie over de toediening van de medicatie in. Indien uw kind tijdens opvangtijd medische handelingen nodig heeft, worden er hiervoor met u aparte afspraken gemaakt.
 • Voedingsbeleid
  Ons voedingsbeleid is gebaseerd op adviezen van het Voedingscentrum, het RIVM en een aantal consultatiebureaus in ons werkgebied. In ons voedingsmiddelenaanbod kiezen we voor producten met meer vezels en minder zout, suiker en vet.

Tevreden ouders en kinderen zijn ons doel. De input van ouders en kinderen over de opvang helpen ons onze dienstverlening op maat aan te bieden. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Wij zijn ons hiervan bewust en wij zijn hierdoor alert op signalen die ons helpen onze dienstverlening te optimaliseren.

Inspiratie en advies
Wij zijn alert op mogelijke verbeteringen van de opvang, onze service of van de bedrijfsvoering. We staan open voor inspiratie en advies en letten daarbij op signalen die wij van onze klanten krijgen. Deze signalen ontvangen wij op verschillende manieren:

 • Ouders geven direct feedback aan onze medewerkers. Wij horen graag uw enthousiasme over de opvang van uw kind. Uw suggesties en inspiratie voor verbeteringen pakken wij zorgvuldig op.
 • De centrale oudercommissie (COC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau binnen de organisatie. De COC geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directie.
 • Een ouder die zijn of haar ongenoegen via een formele weg wil uiten, kan dit doen volgens de klachtenprocedure van Kind & Co. Zie voor meer informatie het kopje klachten hieronder.

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is over de dienstverlening die wij aanbieden. Toch kan het gebeuren dat er bij een ouder onvrede ontstaat. Daarvoor heeft Kind & Co een klachtenregeling.

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u zich voor informatie, advies of mediation wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Het adres en reglement kunt u vinden op hun website.