Onze pedagogiek

Op onze opvanglocaties bieden wij kinderen een veilige, warme en uitdagende omgeving waarin zij de wereld kunnen ontdekken en zich spelend kunnen ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Kinderen ontwikkelen zichzelf, omdat ze nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen en zetten hun creativiteit in om deze te ontdekken. Wij kijken en luisteren naar de kinderen om goed te kunnen aansluiten bij wat ze op dat moment nodig hebben. Het Algemeen Pedagogisch beleid vormt de basis voor ons handelen. In het Pedagogisch werkplan staat voor iedere locatie beschreven hoe we dit vertalen naar het dagelijks werk op de locatie.

Een veilige, vertrouwde omgeving

Door de dag heen bieden we structuur en rituelen, dit zorgt voor duidelijkheid en houvast waardoor het voor de kinderen vertrouwd is. Dit doen we door warm en positief te reageren op de kinderen. We hebben vertrouwen in hun eigen doen en kunnen. Wat wij dagelijks observeren bespreken we met ouders voor een goede overdracht en overgang tussen opvang en thuis.

Spelen, ontdekken en leren

Bij ons op de opvang krijgen kinderen veel ruimte om zelf te doen, te ervaren en te creëren. Dat doen we in een omgeving waarin veel te spelen en te ontdekken valt. Door goed te luisteren en te kijken naar de kinderen, stemmen we het (activiteiten)aanbod af op de behoeftes van de kinderen.

Vriendschappen en meebeslissen

Bij ons mag ieder kind zichzelf zijn. Tijdens de opvang kunnen de kinderen oefenen met vriendschappen sluiten, ruziemaken en opkomen voor zichzelf. Wij proberen kinderen zoveel mogelijk een stem te geven en ze te laten meebeslissen. Hiermee leren ze belangrijke basisvaardigheden voor hun verdere leven.

Een eigen mini-samenleving

De groepen op onze kinderopvang zijn eigenlijk een soort mini-samenleving. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en komen in aanraking met andere kinderen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Zo laten we kinderen verschillen en overeenkomsten ontdekken en leren ze hier op een respectvolle manier mee omgaan. Daarbij krijgen ze de ruimte om te oefenen en fouten te maken. Door kinderen te leren zorg te dragen voor elkaar, zichzelf en voor de ruimte en materialen om zich heen, stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid en identiteit die nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Maatschappelijke kinderopvang

Wij zijn een kinderopvangorganisatie met een maatschappelijk hart. Dat betekent dat wij geen aandeelhouders of winstoogmerk hebben. Ieder kind geven wij de ruimte en voor ieder kind willen we gelijke kansen. Waar mogelijk bieden we kinderen extra ondersteuning. We staan middenin de samenleving en werken nauw samen met partners in de wijk, zoals scholen en consultatiebureaus.

Het Algemeen Pedagogisch Beleid vormt de basis voor ons handelen. In dit beleid zijn uitgangspunten en basisdoelen van onze opvang vastgelegd. Wij stellen ons ten doel de kinderen emotionele veiligheid te bieden en ze de ruimte te geven hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen. We ondersteunen ze om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken.

Iedere locatie heeft een eigen Pedagogisch Werkplan. Daarin is te lezen hoe wij onze pedagogische visie vertalen naar het dagelijks werk op de betreffende locatie. Hier staat ook informatie over de openingstijden, groepsindeling en inzet van de pedagogisch medewerkers. Ook hebben alle locaties een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid met relevante informatie over veiligheid, gezondheid en hygiëne. Het Pedagogisch Werkplan van de locatie kunt u vinden op de locatiepagina. Via de locatiezoeker op we website vindt u het snelst de dichtstbijzijnde locatie.

Al onze opvang voldoet aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Dit wordt continu getoetst vanuit extern (GGD) en intern. Benieuwd hoe we dit aanpakken? Lees hier meer over onze kwaliteitsbewaking.