Header - Vacatures

Harmonisatie peuterspeelzalen

Per 1 januari 2018 vindt er een wetswijziging plaats met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Vanaf die datum moeten alle peuterspeelzalen geharmoniseerd zijn conform de eisen van de Wet Kinderopvang en voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen die aan de kinderopvang worden gesteld. De benaming peuterspeelzaal komt te vervallen en wordt omgezet in peutergroep.

Gemeente Diemen heeft besloten om deze omzetting per 1 augustus 2017 te willen realiseren. Hieronder worden de veranderingen uitgelegd.

Wijzigingen ten opzichte van huidige wetgeving
Puntsgewijs houdt de harmonisatie de volgende veranderingen in:

 • Geen verschil meer tussen een peutergroep en een kinderdagverblijf; gelijke kwaliteitseisen.
 • Alle gebruikers moeten gebruik maken van de Kinderopvang Toeslag (KOT) mits ze voldoen aan de voorwaarden
 • Gemeenten moeten regelen hoe zij ouders, die geen gebruik kunnen maken van de KOT, willen ondersteunen

Kinderopvangtoeslag en/of subsidie
Vanaf het moment van de omzetting (1 augustus 2017), en de peutergroep onder de Wet Kinderopvang valt, kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als u daarvoor in aanmerking komt. Dit is belangrijk om te weten zodat wij als organisatie vanaf 1 augustus het juiste tarief in rekening gaan brengen.

Om te bepalen of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van de website www.toeslagen.nl. Op deze site staat precies beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen. U heeft bijvoorbeeld recht op kinderopvangtoeslag als u beiden werkt of studeert, een inburgeringstraject of een re-integratietraject volgt.  Tevens kunt u uitrekenen hoeveel toeslag u krijgt op basis van het aantal uren dat u af wilt nemen en de hoogte van uw inkomen.

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag is er door de gemeente Diemen een aanvullende regeling getroffen, zodat deze kinderen ook naar de peutergroep kunnen blijven komen. Het uitgangspunt van de gemeente Diemen is, dat ouders met en zonder kinderopvangtoeslag bij een vergelijkbaar inkomen voor vergelijkbare kosten komen te staan.

De gemeente Diemen heeft in overleg met verschillende partijen de keuze gemaakt om de dagdelen te verlengen naar 3,5 uur. Dit maakt het mogelijk om binnen 3 dagdelen te voldoen aan de wettelijke 10 uren-eis. Dit betekent dat de kinderen met VVE indicatie vanaf 1 augustus 2017 een aanbod krijgen van 3 dagdelen per week (i.p.v. 4 dagdelen). Er ontstaat zo meer ruimte per dagdeel voor een gevarieerder aanbod. Daarnaast is geconstateerd dat een groot deel van deze kinderen met een VVE indicatie in Diemen geen gebruik bleek te maken van de benodigde 4 dagdelen.

Onderstaand proberen wij per situatie kort uit te leggen wat de verandering voor u betekent.

 1. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
  • U kunt zelf kiezen hoeveel dagdelen u gaat afnemen, dat kan er 1 zijn maar ook 5.
  • Vanaf 1 augustus 2017 kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat doet u door uw afgenomen uren in te dienen bij de Belastingdienst.
  • Het tarief per dagdeel per 1 augustus 2017 wordt € 88,69 per maand, 1 dagdeel is 11,67 uur per maand.  Het uurtarief wordt € 7,60. Dit tarief en de uren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uren per maand (40 weken per jaar, gedeeld door 12 maanden). Het tarief wordt in rekening gebracht via 12 gelijke facturen per jaar. De hoogte van uw eigen bijdrage is vergelijkbaar met de bedragen in de tabel voor de ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. (Zie kop ‘Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?’)
 2. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
  • Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u dit aan te tonen door het invullen van het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’. Deze heeft u in per post gekregen.
  • Daarbij dient u een Inkomensverklaring van de belastingdienst mee te sturen van de ouder(s).
  • U hoeft overigens alleen aan te tonen dát u geen recht op toeslag heeft. De reden waarom hoeft u niet op te geven, dit is voor ons niet van belang.
  • De plaatsing op de peutergroep is uitsluitend 2 dagdelen per week.
  • Het peutergroep tarief wordt € 7,60 per uur. Als u aan kunt tonen dat u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, betaalt u een bij u passende ouderbijdrage. De bij u in rekening te brengen tarieven worden dan per 1 augustus 2017:

   

  Gezamenlijk bruto jaarinkomen vanaf Ouderbijdrage per maand
  voor 2 dagdelen*
  €0-  € 18.485 €20
  € 18.486 – € 28.421 €21
  € 28.422 – € 39.109 €31
  € 39.110 – € 53.193 €43
  € 53.194 – € 76.462 €68
   € 76.463 – € 105.955 €107
  € 105.956 en hoger €122

  U dient bovenvermelde formulieren voor 12 mei 2017 op te sturen aan KMN Kind & Co (adres op formulier).
  *Deze bedragen worden elke maand in rekening gebracht (12x per jaar)

 3. Heeft uw kind een plaats op basis van een VVE indicatie (afgegeven door het consultatiebureau)?
  • Voor ouders die tot nu toe in aanmerking kwamen voor de lage ouderbijdrage van € 18,55 per maand is een overgangsregeling van toepassing. Deze ouders blijven deze bijdrage voor hun zoon/dochter betalen totdat hij/zij naar school gaat, zij hoeven voor deze peuter geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. Voor een toekomstig nieuwe plaatsing van een jonger kind uit het gezin moet u, indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dit wel aanvragen.

Openingstijden en -dagen per 1 augustus 2017

Vanaf 1 augustus 2017 zullen de openingstijden en de openingsdagen wellicht veranderen op de groep waar u nu opvang afneemt. Overzicht:

Peutergroep Wanneer open? Openingstijden
Noorderbreedte I Maandagochtend t/m vrijdagochtend 08.15-11.45 uur
Noorderbreedte II Maandagochtend t/m vrijdagochtend
en een middag (nader te bepalen)
08.15-11.45 uur/
12.45-16.15 uur
Dolfijn Maandagochtend t/m vrijdagochtend 08.30-12.00 uur
’t Ros Beyeardt Maandagochtend t/m vrijdagochtend 8.30-12.00 uur
Peuterboot Maandagochtend t/m vrijdagochtend
en donderdagmiddag
08.30-12.00 uur/
13.00-16.30 uur

In de week van 8 mei komt er op de locatie een lijst te liggen waarop u kunt aangeven welke dagdelen vanaf 1 augustus wenselijk zijn. Als uw kind op een gesubsidieerde plaats geplaatst is dan neemt u 2 dagdelen af.  Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kunt u 1 – 5 dagdelen afnemen mits er plaats is. Heeft u een VVE plaats dan kunt u aangeven welke dag voor u gaat afvallen. Voor 1 juli 2017 hoort u op welke dagdelen uw kind geplaatst kan worden.

Heeft u vragen bel dan gerust met de afdeling Planning via 030-6004750.