8 december 2017

Wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang)

Per 1 januari 2018 is de Wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) in werking getreden*. In de brochure Nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang op een rijtje van het Ministerie van SZ&W lees je hier meer over.

De Wet IKK is gebaseerd op vier pijlers:

 • De ontwikkeling van het kind staat centraal
  We waarborgen een pedagogische praktijk waar kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen.
 • Kinderopvang is veilig en gezond
  De omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen is veilig en gezond. We beschermen kinderen tegen grote risico’s en leren ze omgaan met kleine risico’s.
 • We bieden stabiliteit en pedagogisch maatwerk
  Een stabiele en daarmee veilige omgeving is een voorwaarde voor ontwikkeling. Door maatwerk kunnen wij de pedagogische kwaliteit en de wensen en behoeften van kinderen en hun ouders centraal stellen.
 • Werken in de kinderopvang is een vak
  We stellen hoge eisen aan de professionaliteit van medewerkers, omdat zij en de kinderen dat verdienen. We hebben doorlopend aandacht voor de ontwikkeling van de vaardigheden van beroepskrachten.

Wat betekent dit voor de kinderopvang zoals wij die verzorgen? Kind & Co doet dat zo:

Ons pedagogisch beleid, onze pedagogische werkplannen en ons Veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben wij conform de Wet IKK gescreend.

 1. Het kind centraal

  Pedagogische doelen in de Wet
  De 4 pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven, een belangrijke basis in de Wet Kinderopvang, worden concreter en praktijkgerichter verwoord in de Wet. Deze doelen zijn terug te vinden in ons pedagogisch beleid. De uitwerking van deze pedagogische doelen vindt u terug in  onze pedagogische werkplannen.

  Mentorschap
  Ieder kind heeft een mentor; dit is één van de pedagogisch medewerkers die voor het kind zorgt. De mentor volgt de ontwikkeling en is eerste aanspreekpunt voor ouder en kind.

  Ontwikkeling.
  Net als voorheen  volgen en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling daarnaast  zorgen we voor een goede overdracht naar school en BSO zodat doorgaande ontwikkellijn van het kind wordt gewaarborgd.

 2. Veiligheid en gezondheid

  Uitgebreid Veiligheids- en gezondheidsbeleid
  Wij hebben aandacht voor de zorgstructuur (observeren en signaleren zorgkinderen), brengen mogelijke risico’s in beeld (RIV & RIG) en werken met de Meldcode en Verwijsindex. Ook  de achterwachtregeling en het vier-ogen-principe zijn opgenomen in ons Veiligheids- en gezondheidsbeleid.

  Op iedere locatie is tijdens openingsuren een medewerker aanwezig die in het bezit is van een kinder-EHBO-certificaat.

  Pedagogisch medewerkers worden betrokken bij het vormgeven en evalueren van ons beleid Veiligheid & Gezondheid.

 3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

  Vaste gezichten
  We zorgen ervoor dat kinderen altijd een vast, vertrouwd gezicht zien als zij bij ons zijn.

  3-uurs regeling kinderdagverblijf en BSO
  Op de opvanglocaties mag een beperkte tijd worden afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio: de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal aanwezige kinderen). We beschrijven wanneer we afwijken en hebben dit aangevuld met de tijden wanneer we dus niet afwijken van de BKR. De BKR wordt gemonitord en afgestemd op de breng- en haaltijden van ouders, omdat die door het jaar heen kunnen wisselen.

  Aantal medewerkers op de groep
  We bereiden ons voor op de wetgeving omtrent de BKR (Beroepskracht-Kindratio), die vanaf 2019 geldt.

 4. Kinderopvang is een vak

  Opleidingsplan
  Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Voor al onze medewerkers is er een opleidingsplan, waarin de mogelijkheden voor individuele en/of gezamenlijke scholing staan omschreven.

  Inzet beroepskrachten in opleiding en stagiaires
  Op een locatie mag maximaal 33% van de formatie die volgens de BKR nodig is, worden ingevuld met beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires.

  Coaching ‘on the job’ *
  Bij Kind & Co werken gekwalificeerde medewerkers. Zij blijven zich ontwikkelen door scholing en coaching. Onze pedagogisch beleidsmedewerkers coachen de pedagogisch medewerkers tijdens hun werk, zodat zij direct kunnen toepassen wat zij leren.

  Communicatie *
  Onze medewerkers zijn vaardig in het voeren van gesprekken, spreken en luisteren. Hiervoor hebben zij minimaal het wettelijk vastgesteld niveau B2/3F. Op onze meertalige BSO’s geldt dit (niveau B2) ook voor andere talen, als Engels, Frans of Duits.

 

* Er zijn delen van de nieuwe kwaliteitseisen die niet eerder dan 1 januari 2019  in werking zullen treden.
Actuele informatie over veranderingen in de kinderopvang (en de Wet IKK) staat op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

Organisatienieuws

Terug naar vorige pagina